Context

De tenuitvoerlegging van het vredesverdrag van Algiers (getekend in mei 2015) leverde in 2016 gemengde resultaten op. De veiligheidssituatie in Noord-Mali bleef instabiel en de instelling van voorlopige lokale autoriteiten, om een voorbeeld te noemen, vorderde moeizaam en lastig. Dit hinderde de hervatting van de levering van maatschappelijke basisdiensten in het noorden, zoals gezondheidszorg, onderwijs en watervoorziening. Terrorisme en banditisme zorgden in 2016 in het midden van het land voor meer onzekerheid en instabiliteit. Dit leidde tot een geleidelijke terugtrekking van de staat en de bijbehorende openbare diensten. De regering is begonnen met het formuleren van een uitgebreide reactie die vanaf medio 2017 ten uitvoer moet worden gelegd. Er is nog steeds een ernstig gebrek aan interactie tussen de staat en de burgers. De Malinese economie groeide in 2016 met 5,8%, maar de snelle bevolkingsgroei (2,7%) en klimaatverandering beperken de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en de arbeidskansen voor jongeren, waardoor de maatschappelijke spanningen opliepen. Daarnaast blijft Mali een zeer belangrijk doorreisland voor illegale West-Afrikaanse migranten naar de Maghreb en Europa. (Malinese migranten maken ongeveer 20% uit.) De programma's van de ambassade zijn van rechtstreeks belang voor het verlichten van de migratiedruk, aangezien ze het bestuur, de sociaaleconomische omstandigheden en de weerbaarheid verbeteren, wat tevens relevant is voor het voorkomen van radicalisering.

Uitgelicht project

Bourgoutière, drijvende graslanden in Mali

In de binnendelta van de Niger kan de voedsel- en voedingszekerheid worden verbeterd door middel van drijvende graslanden, de zogenoemde 'bourgoutierre'. De 'bourgou' is een plant die in dit gebied het beste groeit. Hij produceert graan (voor menselijke voeding) en veevoer. Dankzij dit veevoer zijn de dieren in de regio sterker en zwaarder, produceren ze meer melk en kunnen ze worden gebruikt om de akkers te ploegen. Bovendien doet de ‘bourgoutierre’ bij stijgend water dienst als kraamkamer voor de voortplanting van vissen; een belangrijke bron van inkomsten en voedsel.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Mali

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen (m/v) met verbeterde toegang tot justitie (formeel/informeel, d.w.z. die gebruik maakten van juridisch advies of bemiddeling bij geschillen

17.431 Op schema
Aantal mensen met verbeterde toegang tot justitie
Interpretatie van de resultaten in context

Toegang tot justitie is in het hele land een probleem. Dankzij het ambassadeprogramma 'Tien Sira' is de toegang in de vier noordelijke/centrale regio's (Ségou, Mopti, Tombouctou en Gao) aanzienlijk verbeterd, ondanks de onveiligheid. Na hun verkiezing en opleiding in 2015/2016 zijn 604 juridische medewerkers in alle 302 gemeenschappen met hun werk begonnen. In de laatste vier maanden van 2016 hebben ze 85.000 burgers bereikt met informatie over allerlei juridische onderwerpen, waaronder kindhuwelijken en strafrecht. In 2016, zijn aan meer dan 17.000 mensen is toegang gegeven tot justitie door hen te adviseren en te bemiddelen bij conflicten (tegen 147 in 2015). Er zijn verschillende nieuwe wetswinkels gebouwd en uitgerust om de bevolking te informeren en bij te staan via het (formele en informele) rechtsstelsel. De meeste daarvan zullen in 2017 worden geopend.

Aantal gemeenschapsdiscussies voor vrede en aantal verzoeningsceremonies (na deze discussies) die zijn georganiseerd door de lokale autoriteiten

40 Op schema
 40, waarvan 20 discussies en 20 verzoeningsceremonies
Interpretatie van de resultaten in context

Via het lokale bestuurs- en verantwoordelijkheidsprogramma (PGLR) hebben 1200 jongerenleiders uit 51 (van de 302) gemeenschappen in de vier noordelijke/centrale regio's (Ségou, Mopti, Tombouctou en Gao) bijgedragen aan een verbeterde dialoog tussen de bevolking en de gekozen leden van de lokale overheden (burgemeesters, gemeenteraadsleden) en dus aan het vergroten van de transparantie en verantwoordelijkheid van de lokale overheden.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Indicator Score Vooruitgang

Aantal jongeren die deelnemen aan beleids- en besluitvormingsorganen en die hun deelname als zinvol ervaren

315 Op schema
315
Interpretatie van de resultaten in context

In 2016 is de verschuiving van de focus van 'jongeren als begunstigden en doelgroep' naar 'jonge mensen als degenen die verandering brengen' doorgegaan. Jongerenleiderschap op het gebied van reproductieve gezondheid en respect voor seksuele en reproductieve rechten is zonder twijfel in opkomst. Dankzij de gecombineerde strategie van het Debbo Alafia-programma, in het bijzonder de intergenerationele dialoog over seksuele rechten en het toenemende gebruik van smartphones en sociale media, doen jonge mensen zich gelden als actieve belanghebbenden in de verandering van gedrag. In de regio Ségou hebben bijvoorbeeld 100 jongerenleiders (jongens en meisjes) de vaardigheden ontwikkeld om een dialoog te voeren met de oudere generaties en te onderhandelen met en te pleiten bij schoolbesturen en overheidsvertegenwoordigers. Ze zwengelen ook discussies aan over seksuele rechten en het gebruik van anticonceptie en ze organiseren radiodebatten. Nu ze bewuster en meer betrokken zijn, hebben de jonge mensen een solide basis om persoonlijke en geïnformeerde besluiten te nemen over SRGR.

Aantal leiders van lokale gemeenschappen die zich hebben uitgesproken tegen kindhuwelijken

3.791 Op schema
3.791
Interpretatie van de resultaten in context

De aanpak met meerdere belanghebbenden die het Deddo Alafia-programma gebruikt, heeft niet alleen een groot aantal mensen bereikt, maar bovenal de bewustwording versneld. Dit heeft geleid tot een verandering van de gedrag van de bevolking in de regio's Ségou, Mopti en Tombouctou. Dit blijkt uit de vele openbare verklaringen van de gemeenschaps- en religieuze leiders die de bevordering van gezinsplanning aanmoedigen en zich uitspreken tegen kindhuwelijken. Een groeiend aantal gemeenschappen is bezig met het afschaffen van genitale verminking van vrouwen en huwelijken op jonge leeftijd. Daarnaast hebben 126 gemeenten de bevordering van seksuele rechten, gezinsplanning en de strijd tegen schadelijke praktijken al opgenomen in hun ontwikkelingsprogramma's.

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal familieboerderijen met meer productiviteit en inkomen (rechtstreeks)

4.206 Op schema
4.206
Interpretatie van de resultaten in context

Zowel het Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN II) als het Projet d’Appui à la Résilience des Populations aux Crises Climatiques et Sociales (PASARC) heeft een significante bijdrage geleverd aan het verbeteren van de voedselzekerheid en weerbaarheid. Dit is gedaan door de capaciteit van agrarische producenten te ontwikkelen, verbeterde technologieën te introduceren en grond geschikt te maken voor akkerbouw en veeteelt. Voorbeelden van concrete resultaten zijn onder meer de vergroting van de rijstopbrengst in het projectgebied tot 6,3 ton/ha. en het herstel van nog eens 330 ha. aan zeer vruchtbare uiterwaarden (zogenoemde 'bourgous'). Het waardeketenprogramma voor uien en vis (PRCA-SA) heeft onderzoeken en demonstraties uitgevoerd voor visproductie (5) en vermeerdering van uienzaden (40) en zo de basis gelegd voor het bereiken van meer dan 50.000 producenten in 2017.

Aantal zakenrelaties

170 Op schema
170
Interpretatie van de resultaten in context

De vooruitgang op het gebied van voedselzekerheid is deels het gevolg van activiteiten die zich richtten op ontwikkeling van de particuliere sector. Van 2015 tot 2016 namen de Malinese exporten naar Nederland met 15% af als gevolg van een probleem met de mango-export, terwijl de Malinese importen vanuit Nederland met 23% toenamen. Dat laatste cijfer is voor een groot deel het gevolg van de 170 zakenrelaties (cumulatief) die door de ambassade tot stand zijn gebracht tussen Nederlandse en Malinese ondernemingen door middel van handelsmissies, activiteiten voor capaciteitsopbouw (onder meer in de agrarische voedingssector) en het gebruik van andere instrumenten voor ontwikkeling van de particuliere sector in de periode 2013-2016.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen dat profiteert van door Nederland ondersteunde projecten die het stroomgebiedbeheer verbeteren en de delta's veilig maken

3,5 miljoen Op schema
3,5 miljoen mensen profiteren van vroege waarschuwingssystemen voor overstromingen
Interpretatie van de resultaten in context

Er is sinds 2012 aanzienlijke vooruitgang geboekt als het gaat om de ontwikkeling van overstromingsgebieden voor (geïrrigeerde) landbouw (zie ook Voedselzekerheid - programma's PADIN II en PASARC). Sinds 2012 is meer dan 8.000 ha. overstromingsgebied ontwikkeld. Op regionaal niveau is de vooruitgang ook aanzienlijk, want een groot aantal mensen profiteert van een vroeg waarschuwingssysteem voor overstromingen. Als het gaat om een geïntegreerde aanpak van waterbeheer (GIRE) is de vooruitgang echter nog steeds beperkt, want de inspanningen hebben nog niet geleid tot een gedeeld gevoel van bewustzijn, urgentie en visie onder de belanghebbenden op landelijk niveau. Aan de andere kant zijn landbouwproducenten, veehouders en vissers zich steeds meer bewust van de effecten van klimaatverandering en de toenemende druk op de hulpbronnen.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

De vooruitgang met betrekking tot de thema's veiligheid en rechtsorde, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, voedselzekerheid en ontwikkeling van de particuliere sector is op schema en bevredigend. De vooruitgang op het gebied van geïntegreerd waterbeheer geeft een meer wisselend beeld, met duidelijke resultaten op lokaal niveau (zie ook het hieronder weergegeven projectvoorbeeld). Maar er zijn beperkte vorderingen op landelijk niveau (GIRE-programma) als gevolg van uiteenlopende meningen en belangen.

Blik op de toekomst

De middellange termijnevaluatie van het GIRE-programma in 2017 is bedoeld om licht te werpen op de knelpunten en hoe die moeten worden aangepakt. De programma's in de vier sectoren (plus ontwikkeling van de particuliere sector) zijn van direct belang voor het verlichten van de migratiedruk, aangezien ze het bestuur, de sociaaleconomische omstandigheden en de weerbaarheid verbeteren. Ook zijn ze relevant om radicalisering te voorkomen. De verslechtering van de veiligheidssituatie in 2016 in delen van de regio's Ségou en Mopti hadden een zekere invloed op de programma-activiteiten, maar heeft tot nu toe slechts weinig effect gehad op de resultaten van de door Nederland ondersteunde programma's. Een verdere verslechtering van de veiligheidssituatie zou echter een negatief effect kunnen hebben op de programmaresultaten.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 29,179,089

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal