Context

De situatie in Afghanistan bleef in 2016 verontrustend. Politieke instabiliteit, gebrek aan economische ontwikkeling, een uitdagende veiligheidssituatie en een hoog niveau van corruptie bleken hindernissen voor een substantiële ontwikkeling in Afghanistan. De beperkte economische groei van 1,2% was onvoldoende om een stijging van de levensstandaard van Afghanen te waarborgen. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat de Afghaanse regering steeds meer verantwoordelijkheden van de internationale gemeenschap overneemt. Ontwikkeling van de gezondheidszorg, versterking van de rechtsstaat, verbetering van het onderwijsstelsel en versterking van het maatschappelijk middenveld zijn veelbelovende ontwikkelingen in Afghanistan. Ook zijn positieve ontwikkelingen binnen ANDSF (Afghan National Defense and Security Forces) te zien: met name de professionalisering van de Afghaanse speciale eenheden en de eigen Afghaanse luchtmacht. Tenslotte is het bemoedigend om te zien dat de Afghaanse regering een vredesovereenkomst met de voormalige krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar kon bemiddelen.

Uitgelicht project

Veiligheid en Rechtsorde in Afghanistan

Door de rechtstreekse steun van Nederland kregen meer dan 2.100 mensen toegang tot het rechtssysteem. Meer dan 1.170 vrouwen kregen hun zaken beoordeeld door lokale Huquqs in Noord-Afghanistan. Daarnaast ondersteunt Nederland verschillende projecten, die de capaciteit van de Afghaanse regering vergroten om zo de veiligheid en rechtsspraak voor burgers te waarborgen. Tijdens een van de bezoeken aan Kunduz is de Nederlandse ambassade in de gelegenheid geweest om de vooruitgang van de rechtsorde in Noord-Afghanistan te bespreken.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Afghanistan

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen (m/v) dat toegang heeft tot rechtspraak via een juridische instelling (formeel of informeel, d.w.z. die gebruik maakten van juridisch advies of bemiddeling bij geschillen)

4.945 Op schema
Aantal mensen dat toegang heeft tot rechtspraak
Interpretatie van de resultaten in context

Het boeken van vooruitgang in de implementatie van de rechtsorde programma’s op nationaal niveau is nog steeds een uitdaging in Afghanistan. Op provinciaal en lokaal niveau heeft Nederland in 2016 een subtiantiële bijdrage kunnen leveren. Zo steunt Nederland de toegang tot (formele en informele) rechtsystemen, waardoor de toegang tot formele en informele rechtssystemen voor individuen via verschillende partners wordt vergemakkelijkt. Een van deze partners is de GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Via het rechtsorde programma zijn verschillende soorten trainingen geleverd met als doel de capaciteit van formele gerechtelijke systemen te verbeteren in 5 noordelijke provincies; Balkh, Badakhshan, Kunduz, Samangan en Takhar. Ook is het bewustzijn voor toegang tot juridische middelen op gemeenschapsniveau verhoogd. De aangeboden trainingen bestonden o.a. uit: bemiddelingsprocedures, opleiding voor leden van de Afghanistan Independent Bar Association, capaciteitsopbouw van leden van de Community Trial Monitors en opleiding van lokale politiediensten. Op lokaal niveau heeft Nederland de toegang tot formele en informele rechtssystemen voor vrouwen ondersteund. Er moet echter op gewezen worden, dat toegang tot de rechter voor vrouwen een grote uitdaging blijft in Afghanistan, met name door lokale, culturele en religieuze belemmeringen. Het programma Improving Justice for Women heeft een hotline-dienst opgericht in de 5 genoemde noordelijke provincies. In 2016 kregen 2.956 vrouwen juridisch consult via deze dienst.

Oprichten van community-based Advocates for Peace Groups (APGs), score geeft aantal getrainde mensen weer.

400 Op schema
APG leden getraind
Interpretatie van de resultaten in context

Nederland heeft in 2016 de lokale informele conflictoplossingsmechanismen en de informele rechtspleging ondersteund, onder meer door het opleiden van lokale advocaten voor vredesgroepen. Hoewel vredesakkoorden en grote conflictresoluties op nationaal niveau niet worden verwacht, kan lokale conflictoplossing een belangrijk instrument zijn om de lokale vrede en stabiliteit te waarborgen.

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal vrouwelijke juristen in de provincies Baikh, Takhar en Kunduz

198 Vooruitgang, maar niet op schema
198
Interpretatie van de resultaten in context

Door de steun van Nederland kregen 198 (cumulatief) vrouwelijke advocaten opleidingen en ondersteuning in verschillende provincies in Afghanistan. Hoewel het veelbelovend is om het aantal vrouwelijke juristen te zien stijgen, blijft het voor studentes moeilijk om toegang te verkijgen tot de rechtenfaculteit van de universiteit.

Aantal Gender Focal Points (GFP)

22 Op schema
22 GFPs
Interpretatie van de resultaten in context

Momenteel zijn er 12 Gender Focus Points (GFP) actief in de provincie Balkh en 10 in de provincie Badakhshan. GFP's zijn opgericht om gendervraagstukken in plattelandsgebieden aan te kaarten en vrouwen in staat te stellen om hun zorgen en problemen te delen. De werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. De GFP's zijn verbonden met het gerechtelijk systeem van de lokale overheid.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

Vooruitgang op projectniveau verloopt zoals gepland. Ondanks veiligheidsuitdagingen en corruptie in Afghanistan, waren partners in staat om in 2016 met al hun programma's door te gaan. Dit was mede mogelijk dankzij de inhuur van lokaal aanwezige organisaties. Voor sommige partners was het een uitdaging om de resultaten goed te monitoren, met name bij het rapporteren van gendergerelateerd geweld. Als gevolg van de recente terroristische aanslag op 31 mei 2017 in Kabul, zijn de resultaten van 2016 van het Afghan Reconstruction Trust Fund (ARTF) nog niet gepubliceerd.

Blik op de toekomst

Via NGO's zal Nederland de lokale Afghaanse organisaties blijven ondersteunen, aangezien dit de beste mogelijkheid is om programma's onder moeilijke omstandigheden te continueren. Om meer aandacht te geven aan betere monitoring, zal de ambassade het aantal projecten verminderen, terwijl het beschikbare budget gelijk blijft. Voor 2017 moet men realistisch blijven over de te verwachten resultaten: zelfs bij een krachtige internationale steun blijft de veiligheidssituatie in Afghanistan een uitdaging. Niettemin blijft Nederland alle vredesinspanningen in Afghanistan politiek ondersteunen, zolang deze vanuit Afghaans bestuur worden geleid. Nederland zal in 2017 de Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) blijven ondersteunen, met speciale aandacht voor anti-corruptie, op prestaties gebaseerd leiderschap en civiele taken van politie. Bovendien zal Nederland in alle nieuwe programma's aandacht besteden aan de onderliggende oorzaken van migratie en het bijstaan van het enorme aantal teruggekeerden van Pakistan naar Afghanistan (bijv. door projecten gericht op het creëren van werkgelegenheid in Afghanistan via het Addressing Root Causes Fund).

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 28,798,491

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal